Biografi Imam Ahmad bin Hanbal PDF Pemikiran Karomah Keteladanan

oleh -117 Dilihat
biografi imam ahmad bin hanbal
biografi imam ahmad bin hanbal

Fix Makassar – Nama lengkap Ahmad Ibn Hanbal ialah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibani. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah.

Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 Hijriah (780 Masehi).

Beliau meninggal pada pagi hari Jum’at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi’ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Ayahandanya bernama Muhammad al-Syaibani telah meninggalkan beliau sebelum dilahirkan ke dunia fana ini.

Sehingga beliau tumbuh remaja hanya dalam asuhan ibundanya, Syarifah Maimunah binti abd al-Malik al-Syaibani.

Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya.

Guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

 • Ismail bin Ja’far
 • Abbad bin Abbad Al-Ataky
 • Umari bin Abdillah bin Khalid
 • Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami
 • Imam Syafi’i
 • Waki’ bin Jarrah
 • Ismail bin Ulayyah
 • Sufyan bin ‘Uyainah

Sedangkan yang menjadi murid beliau umumnya ahli hadits pernah belajar kepada imam Ahmad bin Hambal dan juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah:

Imam Bukhari
Muslim
Abu Daud
An-Nasa’i
Tirmidzi
Imam Asy-Syafi’i
Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hanbal
Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik dalam ilmu Hadits, Tafsir, Katauhidan, Fiqih, dan beliau juga seorang pengarang.

Beliau mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan telah direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya.

Diantara kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

 • Kitab al-Musnad
 • Kitab Tafsir al-Qurán
 • Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
 • Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qurán
 • Kitab Jawabu al-Qurán
 • Kitab at-Tarikh
 • Kitab Manasiku al-Kabir
 • Kitab Manasiku al-Shaghir
 • Kitab Thaátu al Rasul
 • Kitab al-Íllah
 • Kitab al-Shalah

No More Posts Available.

No more pages to load.